Skip to content

Zakat Maal

Landasan

Hadist yang diriwayatkan dari Ali ra.

Dia berkata, telah bersabda Rasulullah saw, “Jika kamu mempunyai 200 dirham dan sudah cukup setahun maka zakatnya adalah 5 dirham, dan emas hanya dikenakan zakat bila sudah mencapai 20 dinar dan sudah cukup setahun, maka zakatnya adalah ½ dinar setiap bertambah maka dengan hitungan tersebut. Tidak wajib zakat kecuali sampai cukup masa setahun.” (H.R Abu Daud)

Kategori Zakat Emas dan Perak

Harta lain yang juga termasuk kategori emas dan perak:

 1. Logam/batu mulia dan mata uang
 2. Simpanan, seperti tabungan, deposito, cek, atau surat berharga lainnya

 

Syarat Zakat Emas & Perak

 • Sampai nishab
 • Berlalu satu tahun
 • Bebas dari utang yang menyebabkan kurang dari nishab
 • Surplus dari kebutuhannya
 • Memenuhi ketentuan:
  • Jika perhiasan tersebut sebagai simpanan atau investasi, wajib dikeluarkan zakatnya 2.5% dengan syarat nishab dan haul.
  • Perhiasan yang haram digunakan dan terbuat dari emas & perak, wajib dikeluarkan zakatnya.
  • Jika perhiasan tersebut untuk dipakai dan dalam batas yang wajar, tidak dikenakan zakat. Jika berlebihan termasuk katagori pertama.
 • Penentuan nishabnya adalah senilai dengan nishab emas 85 gram.

 

Nishab dan kadar zakat emas, perak dan uang

 • Nishab emas 20 dinar, 1 dinar = 4,25 gram, maka nishab emas adalah 20 X 4,25 gram = 85 gram.
 • Nishab perak adalah 200 dirham, 1 dirham = 2,975 gram, maka nishab perak adalah 200 X 2,975 gram = 595 gram.
 • Demikian juga macam jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga ataupun bentuk lainnya. Nishab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak. Artinya, jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nishab (85 gram emas) maka ia telah terkena kewajiban zakat (2.5%).

 

Muliakan Mustahik dengan Berzakat

Mari Tunaikan Zakat Anda di Lazis Jateng.